E-zin.eu                                                                                                              elektronický magazín | humanitní a společenské vědy

publikováno 8. 9. 2020

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (kód: 75-002-R)

Lenka Jandová 1

 

Střední škola Euroinstitut, lenka.jandova@euroinstitut.cz


Abstrakt
Kariérové poradenství pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel je odborně specializované na klienty s vyšší mírou rizika neúspěšnosti. Kariérový poradce poskytuje služby, které mají za cíl pomáhat a podporovat klienty při rozhodování o vzdělávání, profesní přípravě, volbě zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoli fázi jejich života. Pro vykonávání tohoto povolání je předepsáno vyšší odborné vzdělání nebo vzdělání v bakalářském programu.

Klíčová slova: kariérové poradenství, ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel, kvalifikační standard, Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací.

Abstract
Career advisor for endangered, risk and disadvantaged groups of population provides services that aim to help and support clients in making decisions about education, training, job choice and career development at any stage of their lives. Higher professional education or education in a bachelor's program is prescribed for the performance of this profession.

Keywords: Career advisor, endangered, risk and disadvantaged groups of population, qualification standard, National system of professions, National Qualifications Framework.


1. Pracovní činnosti kariérového poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel

 1. Kariérové poradenství a diagnostika u klientů s pohybovým, smyslovým a mentálním postižením, se specifickými poruchami učení, s narušenou komunikační schopností, klienty závislé nebo ohrožené návykovými látkami, klienty znevýhodněné či ohrožené exkluzí genderově, etnicky, věkově či sociokulturně.
 2. Podpora klienta směřující k rozpoznání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu v případě ohrožení, znevýhodnění nebo postižení.
 3. Distribuce kariérových informací a tvorba informačních databází.
 4. Správa informací o klientovi – jejich shromažďování, zpracování základní, studijní, profesní a zdravotní anamnézy a její vyhodnocení formou skupinovou nebo individuální.
 5. Upřesnění studijních a pracovních podmínek s ohledem na zdravotní i jiná omezení klienta, s využitím znalosti kariérních komunikačních metod.
 6. Rešerše informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, o možnostech vzdělávání, přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů.
 7. Poskytnutí poradenství v otázce rekvalifikace s ohledem na dosavadní kvalifikaci klienta, k jeho zdravotnímu stavu a omezením.
 8. 1.8  Zprostředkování vhodného zaměstnání klientovi a kooperace při odstraňování překážek při vstupu klienta na trh práce.
 9. Komunikace při výběru vhodných asistivních pomůcek, které mají vyrovnat důsledky postižení a znevýhodnění.
 10. Vyhledávání partnerů, kteří poskytují vzdělávání, profesní přípravu a pracovní uplatnění pro klienty ohrožené, rizikové a znevýhodněné.
 11. Evaluace poskytované služby.

2. Odborné způsobilosti

Kvalifikační standard pro kariérového poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel byl zpracován Ministerstvem práce a sociálních věcí a zahrnuje kombinaci odborných způsobilostí.

 1. Orientace v teorii i metodách kariérového poradenství (vymezení kariérového poradenství; charakteristika teorií kariérového poradenství; představení vlastního portfolia metod, technik a strategií; charakteristika metod shromažďování informací).
 2. Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérních informací pro přímou i bezkontaktní práci s jednotlivcem i skupinou (vysvětlení pojmu kariérová informace; popis pěti okruhů informací klíčových pro kariérní poradenství; vyjmenování základních zdrojů kariérových informací; předvedení modelového rozhovoru s klientem zaměřeného na sdělování kariérových informací).
 3. Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky (popis základních etických principů při kariérové diagnostice; uvedení základních metod kariérové diagnostiky včetně jejich užití s ohledem na cíle diagnostiky; popis zásad volby konkrétní diagnostické metody; uvedení testové a netestové metody kariérové diagnostiky včetně zdůvodnění volby, její administrace, vyhodnocení a interpretace klientovi).
 4. Vedení poradenské rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace (charakteristika cíle, druhů, podmínek, struktury poradenského rozhovoru, identifikace motivace klienta, jeho předpokladů a schopností s ohledem na prostředí, v němž se pohybuje, identifikace cest možného kariérového rozvoje; popis technik vedení rozhovoru, včetně technik dotazování, sestavení uzavřených a otevřených otázek; charakteristika prostředí pro bezpečně vedený rozhovor; předvedení průběhu poradenského rozhovoru, prokázání dovednosti efektivní komunikace a řešení potřeb klienta).
 5. Kariérová práce s jednotlivcem i se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce (popis metodiky tvorby individuálních plánů, sbírání informací, uzavření kontraktu, určování priorit, posilování rozhodování a voleb klienta, kontrola plnění cílů; orientace v metodách kariérového plánování rozvoje: akční plán, osobní projekt, hodnocení alternativ, průzkum kompetencí; předvedení a popis motivační techniky kariérového poradenství při individuální a skupinové práci; zdůvodnění užití skupinového poradenství, uvedení možného zaměření akcí skupinového poradenství a výhody heterogenní či homogenní skupiny; popis technik a metod práce se skupinou; sestavení ukázkového programu skupinového poradenství podle specifika vybrané cílové skupiny, zdůvodnění volby postupů a metod).
 6. Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli (uvedení zásad, významu, způsobu a forem vedení dokumentace o klientech ve vztahu k jejich vzdělání, kvalifikaci, rekvalifikaci, zaměstnání a řízení kariéry; předvedení efektivního vedení dokumentace v elektronické podobě na počítači; identifikace aktérů kariérového poradenství a popis rolí jednotlivých aktérů).
 7. Používání speciálních komunikačních metod pro vedení rozhovoru a kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění (charakteristika podmínek, průběhu a prostředků vedení rozhovoru; charakteristika portfolia speciálních pomůcek a technologií pro zjednodušení komunikace v jednotlivých skupinách; předvedení a zdůvodnění některých speciálních komunikačních technik).
 8. Kariérová diagnostika a management v oblasti řízení vlastní kariéry klientů s rizikem, ohrožením a znevýhodněním (uvedení hodnocení míry pracovní schopnosti a soběstačnosti klienta ve skupinách dle ohrožení, rizika a znevýhodnění; orientace v regionální síti podporovaných pracovních míst; zdůvodnění zásad pracovní terapie pro specifické skupiny klientů; orientace v programech aktivní politiky zaměstnávání ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů včetně uvedení příkladů).
 9. Požadované kompetence:

  Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel potřebuje k výkonu svého povolání umět efektivně komunikovat a uspokojovat zákaznické potřeby. Měl by být samostatný, měl by umět řešit problémy a zvládat zátěž, musí umět objevovat informace a orientovat se v nich a musí aktivně přistupovat k výkonu svého povolání. Tyto tzv. jemné nebo měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce. Mají vztah zejména k emoční inteligenci pracovníka. Jsou nezávislé na konkrétní odbornosti, ale podmiňují je komplexní schopnosti jedince. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

  Kromě vyjmenovaných měkkých dovedností potřebuje obecné dovednosti jako počítačovou způsobilost, ekonomické povědomí, právní povědomí, jazykovou způsobilost v českém, ale i anglickém jazyce, dále způsobilost k řízení automobilu a numerickou způsobilost.

  Kariérový poradce musí znát teorie kariérového poradenství stejně jako metody, techniky, postupy a strategie kariérového poradenství, dále musí ovládat metody a postupy pracovně-profesního poradenství pro specifické skupiny klientů a metody a postupy speciálního poradenství. V portfoliu jeho odborných znalostí nesmí chybět ani základy psychologie a psychologie práce. Na vysoké úrovni musí mít osvojeny základy komunikace, komunikační dovednosti a metody alternativní komunikace. Ovládat musí i andragogiku a personální management.

  Kariérový poradce potřebuje konkrétní odborné dovednosti, mezi které patří orientace v pracovněprávních předpisech, zjištění a vyhodnocení zdravotního stavu klienta, orientace v teorii a metodách kariérového poradenství, dále posouzení znalostí a dovedností klienta s využitím metod základní kariérové diagnostiky. Poradce dokáže sestavit individuální plán pro jednotlivé uživatele, používat speciální komunikační metody pro kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění, dále dokáže analyzovat kariérní potřeby a zájmy klientů, vést poradenský rozhovor, vést požadované evidence klientů a organizovat informační, poradenské a vzdělávací akce zaměřené na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry klientů.
  Výkon pozice kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny omezují duševní poruchy, poruchy chování a závažná psychosomatická onemocnění.

  Příklady vzdělání:
  Název oboruKódVhodnost
  Bakalářský studijní program v oboru pedagogika7501R
  Bakalářský studijní program v oboru specializace v pedagogice7507R
  Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče75xxR
  Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a sociální pedagogika7532N
  Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče75xxN
  Kvalifikační zkouška pro obor podle Národní soustavy kvalifikací 75002R

  Reference / Seznam citované literatury

  BARTONÍČKOVÁ, Monika. Kariérový koučink. Praha: Alfa Publishing, 2007. Management praxe (Alfa Publishing). ISBN 978-80-86851-51-8.

  Euroinstitut | Vzděláváním proti handicapu. Kariérová poradna školy[online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://www.euroinstitut.cz/skolska-zarizeni/karierova-poradna/

  Kariérový rozvoj na pracovišti: průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT pro Centrum Euroguidance, 2009. ISBN 978-80-87335-06-2.

  Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel: Národní soustava povolání [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2007 [cit. 2020-09-06]. Dostupné z: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce-pro-ohr

  Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel. Národní soustava kvalifikací [online]. Národní pedagogický institut České republiky [cit. 2020-09-06]. Dostupné z: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1540/kvalifikacni-standard